96/4/17
گروه : شعر و ادبیات

انتخاب کرده ام که ساده باشم

انتخاب کرده ام که ساده باشم

انتخاب کرده ام که ساده باشم و دیگران را دور نزنم...

وگرنه بد بودن و آزار و فریب دیگران آسان ترین کار دنیاست...

بلد بودن نمیخواهد...!!!

همه چیز که بازیچه نیست....

این را پروانه ای میگفت که بالهایش در دست کودکی جا مانده بود!

ﮐﻢ ﮐﻢ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖباﺁﺩﻣﻬﺎ همانگوﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ...

ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ

ﺧـــﻮﺏ........

ﮔـــــــﺮﻡ.........

ﻣﻬـــــﺮﺑﺎﻥ.....

ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ

ﺑـد........

ﺳــــﺮﺩ...

ﺗﻠـــــــــﺦ..

آدمهای ساده را نمیتوانی ورق بزنی!

ساده اند؛فقط یک رو دارند...

برگشت به وبلاگ