فرش گل و شمع

داخل لابی برای لحظه ورود عروس وداماد شبیه به یک قالیچه از جنس پرگل که با قدم گذاشتن برروی آن به سالن وارد میشوند اطراف این فرش از شمع پوشیده شده که میتوان گفت نورمحوطه را شمع ها تامین میکنند