گل آرایی ستون

هر تعداد ستون به درخواست مهمان بارنگ و نوع و حجم دلخواه گل آرایی میشود و جلوه ای خاص به سالن میدهد و عطر و بوی گل کاملا فضای سالن را پر میکند.