گل آرایی محوطه ورودی

دو طرف و بالای درب ورودی سالن با نوع و رنگ و حجم دلخواه مهمان گل آرایی میشود و عروس و داماد و مهمانان از زیر و بین این گل آرایی عبور میکنند .