95/12/11
10:03:16

برگزاری سمینار پزشکی شرکت ایران آوند فر

برگزاری سمینار پزشکی شرکت ایران آوند فر

چهارم دی ماه شرکت ایران آوندفر سمیناری را در دو نوبت برای پزشکان محترم استان کرمان در باغ بزرگ بهرامی برگزار کرد

آرشیو اخبار